Saksanseisojakerho ry.

Saksanseisojakerho

Mannermaisten kanakoirien rotujärjestö

Saksanseisojakerho ry:n säännöt

Säännöt vahvistettu v. 1998, yhdistysrekisterinumero 35895

1.§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saksanseisojakerho ry.  ja sen kotipaikka on Helsinki.

2.§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on manner-eurooppalaisten seisovien lintukoirarotujen jalostusta ja käyttöä johtava, vaaliva ja edistävä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:een kuuluva rotujärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää mannermaista seisovaa lintukoiraa metsästyksen monitoimikoirana ja edistää muutoinkin kanakoiraharrastusta koiranomistajien keskuudessa. Yhdistys pyrkii myös vaikuttamaan jäsenistönsä metsästysetiikkaan ja ympäristön mielipiteisiin metsästyskoirien aseman ja käytön turvaamiseksi.

3.§ Yhdistyksen toimintamuodot

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan eri rotujaan tasapuolisesti kohdellen:
- järjestämällä roduille yhteisiä näyttelyitä ja katselmuksia sekä erikoiskokeita ja kilpailuja,
- kouluttamalla jäsenkuntaansa järjestämällä koirien tottelevaisuutta, näyttely- ja koetoimintaa sekä kanakoirilla tapahtuvaa metsästystä käsitteleviä koulutustilaisuuksia, toimittamalla opaskirjoja ja julkaisemalla jäsenlehteä sekä pitämällä yllä aluekouluttajaverkostoa,
- keräämällä ja tallentamalla koirakannasta, koirien terveydentilasta sekä näyttely- ja koetuloksista saatua tietoa ja käyttämällä sitä hyväksi sekä jalostus- että muussa toiminnassa.
- antamalla jalostus- ja pentuneuvontaa sekä koiranpitoon ja koirien terveyden ylläpitoon liittyviä ohjeita,
- järjestämällä koetuomari-, ulkomuototuomari-, jalostusneuvoja- ja koe- sekä kehätoimitsijatehtäviin valmentavaa koulutusta sekä
- tiedottamalla toiminnasta sidosryhmilleen ja kanakoiraharrastusta vähän tunteville ulkopuolisille.

4.§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa suomalainen tai ulkomaalainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka tarkoituksena on kanakoiraharrastuksen edistäminen tai siihen rinnastettava toiminta.
Jäsenet hyväksyy hallitus ja jäseneksi haluavan tulee ennen jäseneksi  hyväksymistä ilmoittaa yhdistyksen määräämälle henkilölle nimensä, osoitteensa sekä harrastamansa mannermainen kanakoirarotu (rodut) ja maksaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämä liittymis- ja jäsenmaksu.
Yhdistyksellä voi olla myös kunnia-, tuomari- ja perhejäseniä. Kunniajäseneksi vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen ja sen tavoitteiden hyväksi. Tuomarijäseneksi hallitus voi kutsua yhdistyksen omien rotujen ulkomuoto- tai koetuomarin. Perhejäsen on varsinaisen jäsenen perheeseen kuuluva henkilö, joka on suorittanut perhejäsenelle säädetyn jäsenmaksun.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi, muuksi hallituksen jäseniksi tai muiksi luottamushenkilöiksi voidaan valita  vain yhdistyksen jäsen.
Yhdistyksestä  7 §:ssä mainituilla perusteilla erotettu henkilö voidaan vuosikokouksen päätöksellä hyväksyä uudelleen jäseneksi, jos hyväksyminen on uudelleen perusteltavissa.

5.§ Jäsenluettelo

Hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä luetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi, osoite ja kotipaikka. Yhdistyksen jäsenellä on tarvittaessa oikeus tutustua jäsenrekisterissä oleviin tietoihin.

6.§ Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain jäsenmaksun. Vuosikokous voi päättää erillisen liittymismaksun määräämisestä. Vuosikokous vahvistaa hallituksen esityksestä vuosittain jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruuden.
Vuosikokous voi päättää alemman jäsenmaksun perhejäsenelle tai alemman jäsenmaksun yhdeksi toimintavuodeksi kasvattajan ilmoittamalle, pennun ostaneelle uudelle jäsenelle.
Kunnia- ja tuomarijäsen eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua.

7.§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä koska tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäviksi.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, jos jäsen on
- jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin  hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
- menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
- kenneltoiminnassaan tahallaan  tai törkeästä huolimattomuudesta menetellyt yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai vilpillisesti.
Näillä perusteilla tapahtuvasta erottamisesta päättää hallitus. Erotettaessa jäsen viimeksi mainitulla perusteella tulee erottamista kannattaa 2/3  hallituksen kokouksessa läsnä olleista jäsenistä.
Mikäli jäsen jättää yhdistyksen jäsenmaksun määräaikaan mennessä maksamatta, hänen jäsenjulkaisujensa tulo keskeytetään ja hallitus tekee päätöksen hänen erottamisestaan kyseisen toimintavuoden päättyessä. Jos jäsen eroaa tai hallitus hänet erottaa yhdistyksestä, hän menettää luottamustoimensa yhdistyksessä.

8.§ Vuosikokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, joista kokouksessa päätetään.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, jos kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä  kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, ja hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle. Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava kerran joko yhdistyksen omassa jäsenjulkaisussa, Suomen Kennelliitto- Finska  Kennelklubben ry:n julkaisussa tai jokaiselle jäsenelle jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen lähetetyssä tiedonannossa vähintään kuukautta ennen kokousta.

9.§ Äänioikeus

Vuosikokouksessa ja ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa on yksi ääni jokaisella varsinaisella ja perhejäsenelle tai yhdistysjäsenellä, joka on suorittanut edellisen tai kuluvan vuoden jäsenmaksun.
Jäsen voi valtuuttaa yhdistyksen muun jäsenen käyttämään äänivaltaa puolestaan. Jäsen voi yhdistyksen kokouksessa edustaa itsensä lisäksi kolmea muuta jäsentä, joiden allekirjoittamat, yksilöidyt valtakirjat hänen on esitettävä kokouksessa.
Muilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

10.§ Päätöksenteko

Päätökset asioissa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi niissä tilanteissa, joissa sääntöjen mukaan vaaditaan määräenemmistö. Vaalit voidaan, ellei erimielisyyksiä ilmene, toimittaa ilman äänestystä. Puheenjohtajan vaalissa tulee valituksi ehdokas, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Hallituksen jäsenen, varajäsenen tai muiden toimi- tai luottamushenkilöiden vaalissa, jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimitetaan enemmistövaali siten, että jokainen äänioikeutettu voi merkitä äänestyslippuunsa enintään niin monen ehdokkaan nimen kuin valittavia on. Tällöin jokainen äänestyslippuun merkitty ehdokas saa yhden äänen. Jos äänet menevät tasan ratkaisee arpa. Muissa asioissa äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide.

11.§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- kokouksen avaus,
- kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen,
- kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä osanottajien ja äänimäärien toteaminen,
- kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen,
- toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely,
- toimintakertomuksen hyväksyminen , tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen,
- jäsenmaksuista ja sääntöjen mukaan jäsenille tulevista maksuista ja koemaksusuosituksista päättäminen sekä matkustussäännön vahvistaminen seuraavalle vuodelle,
- toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle,
- yhdistyksen puheenjohtajan valitseminen joka toinen vuosi,
- hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valitseminen,
- jalostustoimikunnan jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle,
- kahden tilitarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen,
- yhdistyksen edustamien rotujen käyttökokeiden sääntöesityksistä ja palkintotuomareiden ohjeista päättäminen sekä
- jäsenten tammikuun loppuun mennessä hallitukselle ja edelleen vuosikokouksen päätettäviksi tarkoittamista sekä hallituksen vuosikokouksen päätettäviksi esittämistä asioista päättäminen.

12.§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja ja johon kuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja yhteensä kaksi (2)  varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta ja hänet voidaan valita tehtävään enintään kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta ja heistä kaksi on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävään uudelleen ilman toimiaikarajoitusta. Hallituksen varajäsenet valitaan vuosittain. Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus erota hallituksesta ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle. Siinä tapauksessa, että hallituksen jäsen on estynyt osallistumasta hallituksen kokoukseen tai hallituksen jäsen eroaa tai hänet erotetaan hallituksen jäsenyydestä, tulee  hänen tilalleen varajäsen, joka  on saanut eniten ääniä vuosikokouksessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4)  jäsentä on läsnä. Hallitus voi valita yhdistykselle ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan tai muut tarpeellisiksi  katsomansa toimihenkilöt.

13.§ Tilikausi ja nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kokousten kokouspöytäkirjat on toimitettava tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä ja tilintarkastus on suoritettava maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

14.§ Jalostustoimikunta

Yhdistyksellä on pysyvä jalostustoimikunta, jonka tehtävä on Kansainvälisen koiranjalostusliiton (Federation Cynologique Internationale eli FCI) hyväksymien rotumääritelmien pohjalta työskennellä yhdistyksen edustamien rotujen tason parantamiseksi ja säilyttämiseksi. Tätä varten toimikunta seuraa rotujen kehitystä niiden kotimaissa ja tarkkailee kehitystä Suomessa sekä tekee hallitukselle niiden johdosta tarvittavia esityksiä ja antaa jäsenille jalostuksenohjausta ja tietoa. Jalostustoimikunnan tulee noudattaa Suomen Kennelliiton- Finska Kennelklubben ry:n antamia jalostustoimintaa koskevia ohjeita.
Jalostuskunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja häntä kutsutaan jalostusneuvojaksi.  Rodulla tai roturyhmällä voi olla1-4 jalostusneuvojaa, joiden lukumäärän yhdistyksen hallitus vahvistaa ennen vuosikokousta jalostustoimikunnan ohjesäännön mukaisesti. Kukin rotu tai roturyhmä tekee esityksen jalostusneuvojien valinnasta oman rotunsa osalta. Päätös esityksestä tehdään kunkin rodun tai roturyhmän kokouksessa, joka pidetään ennen vuosikokousta. Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Jalostustoimikunnan on annettava vuosikokoukselle kertomus toiminnastaan, joka toimitetaan yhdistyksen hallitukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
Jalostustoimikunnan ohjesäännön hyväksyy vuosikokous jalostustoimikunnan esityksestä.

15.§ Muut toimikunnat

Yhdistyksen hallitus voi päättää perustaa yhdistykselle eri tarkoitusta varten muita toimikuntia, joihin se nimeää jäsenet ja joiden ohjesäännöt se vahvistaa. Toimikuntien  on laadittava toiminnastaan kertomus ja toimitettava se yhdistyksen hallitukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

16.§ Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päätetään vuosikokouksessa, jossa vähintään 2/3 annetuista äänistä on oltava muutoksen kannalla.

17.§ Yhdistyksen toiminnan lopettaminen

Yhdistyksen toiminnan lopettamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joissa yhdistyksen lopettamista kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä. Jos yhdistyksen toiminta lopetetaan, sen varat on luovutettava  samaa tarkoitusta edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle siten kuin yhdistyksen lopettamisesta päättävässä jälkimmäisessä kokouksessa päätetään.